Krótka 6

aktualności

“Pruszcz zatrzymany w kadrze”
2022.04.15
fotografia Przemysława Pancer - faktoria

Zapraszamy na tegoroczną edycję konkursu fotograficznego “Pruszcz zatrzymany w kadrze”. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem:

Regulamin Konkursu fotograficznego pn:. „Pruszcz zatrzymany w kadrze”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs fotograficzny pn:. ,,Pruszcz zatrzymany w kadrze”, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, zwanego dalej Organizatorem.
 2. Celem Konkursu jest próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na miasto Pruszcz Gdański oraz pokazanie miasta takim, jakim widzą go mieszkańcy
  i turyści.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  a) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Konkursu,
  b) Uczestniku – należy przez to rozumieć Uczestnika Konkursu,
  c) Utworze – należy przez to rozumieć zdjęcie fotograficzne wykonane przez Uczestnika,
  d) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Konkursową.
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na warunki Konkursu zawarte
  w Regulaminie.
 • Warunki uczestnictwa
 1. Prace fotograficzne należy złożyć w formie papierowej i w wersji elektronicznej.
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą spełniać następujące kryteria:

– forma papierowa: dowolny format wydruku nie mniejszy jednak niż format A4 (minimum 297 mm na dłuższym boku zdjęcia), wydruk na dowolnym papierze;

– wersja elektroniczna: format zapisu „jpg” lub „tiff” z minimalną kompresją, rozmiar zdjęcia w pliku powinien być możliwie duży, minimum 4000 px na dłuższym boku, najlepiej by rozdzielczość wynosiła 300 dpi, zdjęcia powinny być zapisane na płycie CD lub DVD z podaniem nazwiska autora oraz ze wskazaniem miejsca wykonania zdjęcia.

 1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.
 3. Z udziału w Konkursie wyłącza się pracowników Urzędu Miasta oraz członków Komisji Konkursowej. Ponadto nie jest dozwolone uczestnictwo w Konkursie najbliższej rodziny członków Komisji Konkursowej. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych
  i zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
 • Czas trwania Konkursu i zgłaszanie prac
 1. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 31 maja 2022 r.
 2. Prace w kopercie z dopiskiem ,,Pruszcz zatrzymany w kadrze” należy nadesłać
  w terminie do 31 maja 2022 na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu Urzędu Miasta, przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Pruszczu Gdańskim.
 3. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę zawierającą dane: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
 • Ocena i nagrody
 1. Organizator powoła Komisję Konkursową. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2022 r.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.
  Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej
 4. Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.
 5. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, nagroda za drugie miejsce wynosi 750 zł, a za trzecie miejsce 500 zł. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.
 6. Nagrody pieniężne zostaną przelane zwycięzcom Konkursu na wskazany przez nich rachunek bankowy w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia z danymi osobowymi
  i numerem konta.
 7. Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi na sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, która odbędzie się w czerwcu 2022 r.
 • 5 Wykorzystanie prac nadesłanych na Konkurs
 1. Zgłoszenie Utworu w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że zgłoszone przez niego prace zostały wykonane przez niego osobiście, a także że posiada do nich własnościowe, osobiste i majątkowe prawa autorskie. Uczestnik oświadcza, iż Utwór nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał wymagane prawem zgody osób przedstawionych na zdjęciach na rozpowszechnianie ich wizerunku. W szczególności Uczestnik zapewnia, że
  w przypadku wyjścia na jaw okoliczności, iż nie dysponował on ww. uprawnieniami, zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych z tego tytułu oraz do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw,
  a w szczególności praw autorskich lub praw pokrewnych. W przypadku, gdy osoba trzecia wytoczy przeciwko Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański proces o naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych do Utworu zgłoszonego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Licencjobiorcy i zwolnić go z wszelkich roszczeń, zaspokoić uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia wraz
  z innymi kosztami.
 2. W momencie zgłoszenia Utworu przez Uczestnika, udziela on Organizatorowi bezterminowo i nieodpłatnie licencji niewyłącznej i upoważnia Organizatora do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania ze zgłoszonego Utworu
  na wszystkich polach eksploatacji, w tym:
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 5. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych
  i reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach w tym plakatach wielkoformatowych, zamieszczanie w sieci Internet, rozpowszechnianie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.
 6. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Organizatora ze zgłoszonego Utworu
  w całości lub w wybranej części. Licencja obejmuje także prawa zależne, w tym
  w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w nadesłanym Utworze.
 7. Licencja obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania zdjęć osobom trzecim.
 8. Otrzymanie nagrody w Konkursie (nagroda pieniężna lub wyróżnienie) jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora na czas nieoznaczony, autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do Utworu oraz do upowszechniania ich na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym:
 9. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 10. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono –wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 11. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych
  i reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach w tym plakatach wielkoformatowych, zamieszczanie w sieci Internet, rozpowszechnianie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.
 • 6 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Burmistrz Pruszcza Gdańskiego
  z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 20, który reprezentuje Gminę Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik można się skontaktować pod adresem e-mail iod@pruszcz-gdanski.pl.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, jednak podanie danych osobowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne dla udziału Uczestnika w Konkursie. W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie dane osobowe Uczestnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej urzędu, stronie miasta na portalu Facebook oraz zostaną udostępnione redakcji „Wieści Pruszcza”
  i redakcjom lokalnych gazet.
 4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na podstawie 6 ust 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą członkowie Komisji Konkursowych, użytkownicy strony internetowej miasta oraz strony miasta na portalu Facebook, czytelnicy Wieści Pruszcza i redakcje lokalnych gazet.
 6. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia konkursu
  i nagrodzenia uczestników.
 8. Uczestnicy posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 5. Ewentualne spory związane z Konkursem rozpatrywane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

zobacz także

Był sobie dom…
2024.04.11

Zdjęcia mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, często skrzętnie skrywane w rodzinnych albumach, stanowią cenne źródło wiedzy o historii naszego miasta. Dziś kolejny przykład; do naszych zasobów trafiła wykonana w 1977 roku fotografia rodzeństwa, na drugim planie ukazująca zbie...


Nie ma Pruszcza, nie ma węgla, jest Gdańsk!
2024.04.04

Mało kto dziś pamięta, że Św. Wojciech w okresie powojennym nie był dzielnicą Gdańska. Podobnie jak dzisiejsze Lipce. Miejscowości te miały swoich sołtysów – niektórzy zapewne pamiętają jeszcze tabliczkę "SOŁTYS" na jednym z budynków w Lipcach, pozostawioną prawdopodobnie na h...


Cykl wykładów z PG rozpoczęty!
2024.03.27

O kanale, nadającym miastu charakter na setki lat, o młynach, licznych mostkach i o żabach, które za sprawą doskonałych filtrów Kunsztu wodnego w XVII w. nie miały wstępu do Gdańska - profesor Jakub Szczepański z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej wczorajszym wykładem rozpocz...